Disclaimer

Eldeepackaging.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Eldeepackaging.nl,
zoals deze beschikbaar is gesteld door Eldee packaging.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eldee packaging is het niet toegestaan tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Eldee packaging.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan,
geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer of typefouten,
vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Eldee packaging te mogen claimen of te veronderstellen.

Eldee packaging streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen,
te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.
Eldee packaging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige free bot traffic die ontstaat na het klikken op onze links.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Eldeepackaging.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is geschreven door Eldee Admin op 05 augustus 2020